کروبی و سروش، متفکرین سال 2010؟!

2) این نشریات در کشورهایی که حکومت های ضد آمریکایی دارند، معمولاً افراد مخالف این حکومت ها را شناسایی و به عنوان متفکر و نخبه! معرفی می کنند تا بدین وسیله، هم از این افراد در کشورهای شان اسطوره سازی کرده و هم آنان را در ادامه مخالفت علیه دولت های شان تشویق و ترغیب نمایند. همانگونه که در توجیه انتخاب زهرا رهنورد به عنوان سومین متفکر جهان! در سال 2009 از زبان سردبیر مجله فارین پالیسی شنیدیم.
3) نگاه کلی به مشی این نشریات نشان می دهد که برخلاف ادعای علمی بودن این نشریات، عملکرد آنان در انتخاب چهره های برتر علمی و فکری، عملکردی کاملاً سیاسی است تا علمی و فکری! بدین معنا که شما، هیچ گاه در بین افراد منتخب این نشریات، نام اشخاصی را که مخالف سیاست های آمریکا و غرب باشند، مشاهده نکرده و نمی کنید. اگرچه حتی شاید آن افراد مخالف آمریکا و غرب، جزو برترین افراد علمی و فکری جهان باشند. در پایان می توان چنین نتیجه گرفت که انتخاب متفکرانی! چون زهرا رهنورد، کروبی و سروش چیزی، جز دمیدن در کالبد مرده ای به نام فتنه سبز نیست، کار عبثی که خود غرب و آمریکا نیز به عبث بودن آن واقف بوده و به آن اعتقاد دارند، اما از روی اضطرار و گرفتن احیاناً امتیاز از ایران دست به چنین اقداماتی می زنند.

على اسماعیلى

/ 0 نظر / 31 بازدید