تکامل رسانه ای یا تقابل با رسانه ملی

ضمن این که سریال هایی که برای توزیع در فروشگاه ها تولید می شوند بخش زیادی از مخاطبان صداوسیما را به خودشان جذب می کنند. این درحالی است که اعتماد و تأثیرگذاری فرهنگی آنها نسبت به آثار رسانه ملی به مراتب پایین تر است.
از طرف دیگر، برخلاف معین بودن چارچوب های فکری و سیاسی صداوسیما، شبکه نمایش خانگی چارچوب قدرتمند و متعینی ندارد. هرچند این سریال ها نیز هیچ گاه مجوز قانون شکنی مستقیم و شفاف را ندارند، اما هیچ پشتوانه ای نیز آنها را به سمت جریان سازی فرهنگی مثبت و اصولی ایجاب نمی کند. به همین دلیل از نظر فرهنگی، دچار نوعی آشفتگی و ناهمنوایی هستند.
بنابراین، با توجه به این که مخاطب اصلی این گونه سریال ها نیز مثل مجموعه های تلویزیونی، خانواده ها هستند، به مرور، انگاره ها و شاخص های فرهنگی فاقد مدیریت آنها، می تواند بر فرهنگ کشور سلطه پیدا کند و به طور زنجیره ای کل کشور را در بر گیرد.
به این ترتیب بخش زیادی از سرمایه رسانه ملی و استعدادهای آن به بخش دیگری منتقل می شود که شاید به طور نظام مند به جریان سازی فرهنگی براساس معیارهای بومی و اصولی متعهد نیست. نکته مهم تر این که این حرکت می تواند مقدمه ای برای رخ دادن اتفاقاتی باشد که که مدیریت آنها خارج از کنترل نظام است. به این معنی که، برخلاف صداوسیما که جریان سریال سازی در آن تاحد زیادی به لحاظ محتوا کنترل می شود، بخش خصوصی می تواند با تمرکز سرمایه اش در تولید سریال برای فروشگاه ها، زمینه را برای جریان های فرهنگی منحرف فراهم کند. در آن صورت کنترل چنین جریاناتی بسیار سنگین و هزینه بر خواهد شد. در این صورت شبکه نمایش خانگی نه تنها به سنگری در مقابل ناتوی فرهنگی تبدیل نخواهد شد که راه نفوذ را نیز برای آن بازتر از قبل خواهد نمود.
البته این مسائل، دلیل بر نفی مطلق و کامل تولید سریال برای شبکه نمایش خانگی نیست. می توان با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، وجود این جریان را در فرهنگ کشور پذیرفت. به هر حال برای تولید آثاری که فرهنگ صحیحی را در جامعه منتشر می کنند باید نظارت درستی نیز صوت گیرد. به طوری که می توان وضعیتی را ایجاد کرد که این گونه سریال ها نیز با همان شاخصه ها و نکاتی که مجموعه های تلویزیونی نیز ملزم به رعایت آنها هستند تولید شوند. می توان مدیریت این بخش را نیز به صدا و سیما سپرد.
به عبارت بهتر سریال های شبکه نمایش خانگی باید در ادامه و تکمیل کننده سریال های سیما باشند، نه این که بر عکس. آنچه امروز در این بخش از فرهنگ کشورمان جریان دارد، تقابل با صدا وسیماست. این مسئله می تواند به مرور زمان جامعه را دچار آشفتگی بیش از پیش فرهنگی و ارزشی نماید.

/ 0 نظر / 11 بازدید